EN | BG

Правилник за Вътрешен ред

Членството в  БАПРЕХ се подчинява на Устава на Асоциацията, а правилникът  за вътрешния ред  описва функционирането на Комисиите, допълва  и конкретизира правата и задълженията на членовете .

І. ВИДОВЕ КОМИСИИ-НАУЧНА, РЕВИЗИОННА И  ЕТИЧНА. Съставът на нейните членове може да се променя по предложение на Ревизионната Комисия и УС и одобрение на редовно заседание при наличие на кворум.  

Научната Комисия - събира и разглежда предложения за научните съобщения на заседанията на БАПРЕХ. Тя е натоварена и със  същите задължения при организиране на конгрес  или симпозиум, участие  в конгреси или симпозиуми организирани от други организации.  Тя е натоварена и с подпомагане развитието и провеждането на продължаващото медицинско обучение. Научната комисия обсъжда и определя научни доклади или съобщения за публикуване в сайта на Асоциацията. Тя проучва и дава мнение по повод прилагането или забраната на някой метод в пластично-възстановителната и естетична хирургия,  което влиза в правилата за добра практика на БАПРЕХ.

Ревизионната (Контролната) комисия  трябва да е съставена от  членове извън УС. Тя  може по всяко време да поиска финансова ревизия  от УС , но това е и нейно задължение в края на мандата на  УС. Контролната комисия може да бъде сезирана при неизпълнение на задължения на член от УС  или на определена Комисия.  Контролната Комисия може да направи проверка и на работата на Етичната Комисия.

Етичната комисия  би следвало да е  съставена от  членове, за които не са влезли в сила осъдителни присъди по наказателни дела. Етичната комисия  започва работа  след  писмен  сигнал от  член от  Асоциацията или извън нея,  тя констатира, обсъжда и дава становище в рамките на 1 месец  след  датата на  пощенското клеймо или електронната поща. Етичната комисия може да се сезира въз основа и на жалба на пациент. Етичната комисия не само констатира , но има и дисциплинарни функции при следните случаи:

1. Етичната Комисия трябва да се събере и вземе решение  след  писмен сигнал на някой член  за установено нарушение на морално-етичните норми и правила от член на Асоциацията, неприсъствие на даден член на повече от 50% от годишните сбирки , уронване на престижа на Асоциацията или на отделен член на Бапрех. Етичната Комисия може да вземе решение за мъмрене или предупреждение  към член, който не прилага правилата за добра практика и при повторна проява да прекрати членството му. Това решение  може да се обжалва отново в етичната комисия само един път.

2. В случай на нередовно плащане на членски внос ,  етичната комисия се събира по сигнал на Касиера и решава въпроса за  прекратяване на членството на неиздължилите се в срок членове.  Тя решава това в рамките на 1 месец след изтичането на срока за заплащане на членския внос, след  електронно и по възможност  телефонно предупреждение към неиздължилия се член.

ІІ. НАЧИН И СРОКОВЕ ЗА  ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС:
Членовете заплащат  членски внос само по банков път.  Издължаването на членския внос трябва да става до края на месец  май на текущата година. Неиздължилите се в рамките на този срок трябва да бъдат предлагани от  Касиера на ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ , която в рамките на 1 месец трябва да вземе решение за прекратяване на членството на съответния член.

ІІІ. ЗАСЕДАНИЯ НА БАПРЕХ
БАПРЕХ определя датите за своите заседания за една година напред на последното за предходната година заседание.  Промяна на датите може да стане по изключение и предупреждение към всички членове поне 2 седмици преди датата. Минималният брой заседания е 4 на година, като поне две от  тях трябва да се проведат  извън София. За всяко заседание има домакин –организатор, който може да ползва средства  от  БАПРЕХ за наем на зала. Препоръчително е заседанията да бъдат организирани в съботен ден. Средствата по престой се поемат  от  всеки член.   Дневният ред трябва да бъде изпращан поне месец преди заседанието и да вкючва детайлен план за разискваните въпроси, както заглавия и резюмета на научните съобщения. В перспектива някои от докладите могат да бъдат публикувани в сайта на БАПРЕХ, който може да включва и онлайн издание.

ІV. ЧЛЕНСТВО
Въпреки, че липсва възможност  за пълноправно членство на специализанти по пластична хирургия или  лекари от друга специалност, член на БАПРЕХ  може да покани такива лица да присъстват на сбирките , като  участват  като слушатели или и с доклади  в  научната част  на заседанията.  Пълноправното членство към БАПРЕХ изисква кандидатът да има специалност  от поне 1 години , да има 2 препоръки от  член на БАПРЕХ и е препоръчително да представи доклад за дейността си до момента. В крайна сметка кандидатурата трябва да е одобрена чрез гласуване и на общо събрание на БАПРЕХ. В перспектива  докладването пред Асоциацията ще се счита за  допълнително признаване на квалификацията на новия член на БАПРЕХ. 

БАПРЕХ регламентира асоциирано членство на специализантите и младите специалисти със стаж до 1г след дипломиране. Това им дава възможност за участие и актив в научно-образователните форуми на Асоциацията и прием за редовен член след взимане на специалност.  Асоциираните членове могат да присъстват на редовните заседания на дружеството, да участват в обсъжданията, но нямат право на глас при вземане на решения.  БАПРЕХ води списък и следи работата на всички практикуващи пластична хирургия с или без диплома за специалност в страната.  За тази дейност отговаря секретаря по организационните въпроси.

V. ВАЛИДНОСТ, ИЗМЕНЕНЕНИЯ В ПРАВИЛНИКА НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД
Правилникът за вътрешния ред се предлага за обсъждане и гласуване от всички членове на БАПРЕХ на първото заседания на дружеството с нов УС. Той се приема с просто мнозинство. След това той има валидност три години и може да бъде променян само на Общо Събрание на Асоциацията.

Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS