EN | BG

Етичен кодекс

 • Общи положения

  Членовете на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия в цялостната си медицинска практика и поведение се ръководят и спазват Кодекса на професионална етика на лекарите на Република България. Освен това те се задължават:
  1. Да служат на хуманността с пълна отговорност за достойнството на всички хора, независимо от тяхната расова, етническа, религиозна или политическа принадлежност.
  2. Да се стремят винаги да подобряват медицинските си умения и да ги правят достояние на пациенти и колеги в полза на професията.
  3. Да практикуват методи за лечение на научна основа и да не се асоциират професионално с никого, който не поддържа този принцип.
  4. Да се стремят да предпазят обществото и професията от лекари, които са некомпетентни или имат ниска морална репутация.
  5. Да спазват всички закони, честта и достойнството на професията и да приемат самоналожената дисциплина.
  6. Да изобличават пред асоциацията всички случаи на незаконно или неетично поведение от страна на недобросъвестни колеги.
  7. Да оказват пълноценна помощ в случай на спешност.
  8. Да се въздържат от рекрутиране на пациенти.
  9. Да ограничават източниците на професионален доход до медицинската услуга, налагаща се в действителност. Хонорарите трябва да бъдат съизмерими и адекватни на оказаната помощ и професионална квалификация.
  10. Да осигуряват лекарства и приспособления само е в интерес на благото на пациента.
  11. Да търсят консултация при необходимост в съмнителни или трудни случаи, или когато качеството на медицинската услуга може да бъде повишено.
  12. Да пазят тайната на пациента или негови недъзи, или други факти и обстоятелства, станали им известни във връзка с процеса на обучение или медицинска парктика, освен в случаите предвидени от закона.
  13. Да зачитат идеите на медицинската професия и да вземат участие в дейности, свързани с подобряването на здравето и благосъстоянието на всеки пациент.
 • Специфични принципи

  Членовете на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия са длъжни:
  1. Да действат по най-професионалния начин като членове на асоцияцията.
  2. Да подхождат отговорно и отзивчиво при всякакви публични изяви и дейности.
  3. Да имат ясна представа за задълженията, поведението им и дисциплинарните санкции в случаите, когато:
   • Правото на практикуване е прекратено изцяло или за определена интервенция съгласно законовите, правителствени или други нормативни разпоредби.
   • Са налице прояви на медицинска некомпетентност, прекомерно изписване на лекарства или обвинения за сексуален тормоз
   • Се извършва неоправдана хирургическа интервенция или се прилага лечение, което не подобрява състоянието и не е в полза на пациента.
   • Има прояви на непрофесионално поведение или нарушаване на Етичния кодекс на лекаря в Република България.
   • Се приемат пациенти чрез:
    • Реклама, която съдържа погрешно представена информация, може лесно да заблуди или създаде фалшиви или неоправдани ичаквания.
    • Реклама, която съдържа недомлъвки, причиняващи погрешно разбиране или изначално предизвиква страхове или негативни емоции от страна на пациента.
    • Загатване от страна на лекаря, че уменията му са по-добри от тези на други специалисти със същата квалификация.
   • Се самовъзвеличават чрез прекомерна препоръка на самите себе си в публично медийно пространство, като единствените, можещи да правят определени типове пластични операции или правят пренебрежителни забележки по повод на етиката и квалификацията на други лекари.
  4. Евентуално възникнали разногласия или конфликти между членовете на асоциацията се разрешават в рамките на колегиалните взаимоотношения

 

 

 

Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS