EN | BG
Резюмета на докладите, които ще бъдат представени на срещата на 8 октомври 2016г. в Лайтхаус Голф Резорт

Резюмета на докладите, които ще бъдат представени на срещата на 8 октомври 2016г. в Лайтхаус Голф Резорт

ЕТИЧНИ И ДЕОНТОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ЕСТЕТИЧНАТА ХИРУРГИЯ
Д. Янков
 
Резюме
 
Както медицинската етика, така и медицинската деонтология се основават и развиват на принципите на хуманизма, респективно – уважение към човешкото достойнство, индивидуалната човешка същност и право на живот.
Понастоящем сме свидетели на нарастващ интерес към естетични процедури в модерния свят, включително България, Дори професионално извършена, всяка от тях е свързана с риск. Морален дълг и отговорност на пластичния хирург, е да осигури максимална безопасност за пациентите си, За това са необходими не само медицински знания, умения и опит, но също познаване и спазване на основните етични правила и норми на медицината. В настоящия обзор, авторът обръща внимание на мястото и значението на медицинската етика и деонтология в естетичната хирургия. 
 
Периаларно островно ламбо за корекция на мекотъканни стенози на ноздрата
Ю. Анастасов  - Отделение по Пластична и краниофациална хирургия – МУ-Пловдив
 
Резюме
 
Мекотъканните стенози на ноздрата се срещат като последствие от операции при вродени цепнатини на устната, травми и туморни резекции, вродени аномалии, продължителни  катетеризации на ноздрата при новородени.  Лечението на ноздрените стенози е изключително труден проблем. Възможните  методи за корекция с V-Y  пластики или триъгълни ламба са ограничени. Използването на свободна кожна пластика изисква продължително носене на конформатори. Периаларното ламбо е  описано за лечение на назална стеноза. Използването му като  островно ламбо не е описано в проучената от нас литература. Използването на перфорант на артериа фациалис позволява то да се направи като островно. Представяме 6 случая, при които е използвано периаларно ламбо за лечение на  стеноза на ноздрата. 
 
Библиография:
 
1. Han DH, Mangoba DC, Lee DY, Jin HR. Reconstruction of nasal alar defects in Asian patients. Arch Facial Plast Surg. 2012;14:312–7.
2. Daines SM, Hamilton GS, 3rd, Mobley SR. A graded approach to repairing the stenotic nasal vestibule. Arch Facial Plast Surg. 2010;12:332–8.
3. Mavili E, Akyürek M. Use of upper lip flap for correction of nostril stenosis. Otolaryngol Head Neck Surg. 1999;121:840–1
4. al-Qattan MM, Robertson GA. Acquired nostril stenosis. Ann Plast Surg. 1991;27:382–6
5. Aydogdu E, Akan M, Gideroglu K, Akoz T. Alar transposition flap for stenosis of the nostril.Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2006;40:311–4.
6. Bajaj PS, Bailey BN. Stenosis of the nostrils: A report of three cases. Br J Plast Surg.1969;22:269–73.
7. Shah JS. Stenosis of the nostrils: A case report, following smallpox. Plast Reconstr Surg.1967;39:57–8.
8. Parikh S, Futran ND, Most SP. An alternative method for reconstruction of large intranasal lining defects: The Farina method revisited. Arch Facial Plast Surg. 2010;12:311–4
9. Menick FJ. The evolution of lining in nasal reconstruction. Clin Plast Surg. 2009;36:421–41.
10. Kridel RW, Castellano RD. A simplified approach to alar base reduction: A review of 124 patients over 20 years. Arch Facial Plast Surg. 2005;7:81–93.
11. Driscoll BP, Baker SR. Reconstruction of nasal alar defects. Arch Facial Plast Surg.2001;3:91–9.
12. Peck GC, Gruber R, Michelson LN. Alar wedge excisions. In: Peck GC, Gruber R, editors.Rhinoplasty: State of the Art. Louis, MO: Mosby; 1993. pp. 139–50.
 
 
Брахиопластика
Д-р Евгени Шарков, Д-р Стефан Комитски, Доц. Роман Романски
Клиника по Пластично-възстановителна и естетична хирургия УМБАЛ „Александровска" ЕАД
гр.София
 
Резюме
 
Брахиопластиката е хирургична процедура в областта на пластичната хирургия, която намира приложение основно при пациенти след масивна загуба на тегло. В хода на развитие на Пластично-възстановителната и естетична хирургия се отдиференцират различни техники и видове брахиопластика, прилагани в съответствие със статуса на конкретния пациент. В презентацията се разглежда цялостния подход спрямо пациента по отношение прецезиране необходимостта от извършване на оперативна интервенция, избора на точно определена оперативна техника и възможните следоперативни усложнения.
 
 
Представяне на клиничен опит с VAC терапия и съпоставка с конвенционалните методи за лечение на трудно зарастващи и усложнени рани при пациенти с висок коморбидитет.
Д-р Калоян Тонев, д-р Живко Димитров 
 
Резюме
 
Увод: Трудно зарастващите рани са тежък медицински и социален проблем. Стандартните схеми на лечение невинаги дават очаквания резултат. Разработена като алтернатива на стандартното лечение на хроничните рани, VAC (NPWT)  терапията стимулира ангиогенезата, отсранява нежизниспособните тъкани, намалява микробната контаминация, което стимулира зарастването и епителизацията на раните.
 
Материали и методи: Представяме 10 пациента с усложнени рани и множество придружаващи заболявания: 5 от тях са лекувани с конвенционални средства и 5 - с VAC терапия, след продължително неуспешно конвенционално лечение. Отчита се дълбочината и площта на раната, наличието на гранулационна тъкан, некрози и възпаление, както и продължителността на лечение. След постигане на подходящи условия при всички пациенти се приложи кожна пластика за затваряне на раните.
 
Резултати: Пациентите лекувани конвенционално постигат овладяване на инфекцията без намаляване на площта и дълбочината на раните. При пациентите на VAC терапия се отчита намаляване на площта и дълбочината на раните, поява на свежи гранулации и добри условия за кожна пластика.
 
Заключение: VAC терапията е ефективен метод за подготовка на раните за свободна и несвободна пластика кожна пластика. Успешно може да се използва като алтернативен метод за лечение на пациенти с незарастващи чрез конвенционални средства рани.
 
 
ХИРУРГИЧНА КОРЕКЦИЯ НА КРИЛОВИДНИТЕ ХРУЩЯЛИ В РИНОПЛАСТИКАТА
Д. Янков
 
Резюме
 
Криловидните хрущяли са обект на хирургична корекция при почти  всяка естетична ринопластика, както и при функционални нарушения на външната носна клапа. Днес разполагаме с разнообразни хирургични техники за пластика на криловидните хрущяли, чрез които се постигат подобрения в формата, размерите, дефиницията, проекцията и позицията на върха, както и в естетичната му съвместимост с гърба на носа. В настоящото съобщение представяме собствени резултати от приложението на резекционни, графт и шевни техники за корекция на криловидните хрущяли при 178 пациенти. Обсъждат се предимствата и недостатъците на техниките,  прави се анализ на усложненията и се предлагат съвети за избягването им. 
 
Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS