EN | BG
хотел Anna Palace

II годишна научна среща на БАПРЕХ

На 22.04.2017 г., в хотел Anna Palace, гр. Русе, ще се проведе II годишна научна среща на БАПРЕХ.

 

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

09:00 - 09:30  Глобал Медикал ООД – продуктово портфолио за естетична хирургия и дерматология. Ж. Белева

09:40 - 09:50  Предизвикателства на мекотъканните реконструкции на крайниците с педикулирани ламба при лечение на травматични лезии – обсъждане на собствен клиничен опит. Д. Янков, Й. Заякова, Н. Пашалиев, Хр. Христов

10:00 – 10:10 Хирургично покриване на дефекти с несвободни перфоративни ламба в областта на коляното и петата. Представяне на клинични случаи. Е. Шарков, Р. Романски

10:30  10.40 Cross-finger субкутанно ламбо е бърз и лесен метод за покриване на дорзални дефекти на пръстите на ръката. Съобщение на клиничен случай. М. Аргирова. Е. Арнаутска , Т. Димитрова

10:45 – 11:15 Кафе пауза

11:15 – 13:15 Заседание на БАПРЕХ

13:15 - Обяд

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИ

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА МЕКОТЪКАННИТЕ РЕКОНСТРУКЦИИ НА КРАЙНИЦИТЕ С ПЕДИКУЛИРАНИ ЛАМБА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ТРАВМАТИЧНИ ЛЕЗИИ– ОБСЪЖДАНЕ НА СОБСТВЕН КЛИНИЧЕН ОПИТ

Д. Янков, Й. Заякова, Н. Пашалиев, Хр. Христов

            В обхвата на настоящото обсъждане, авторите  представят собствен клиничен опит с лечението на травматично индуцирани лезии на горните и долни крайници с помощта на педикулирани ламба от различен тип. Пациентите са случайно подбрани от двата пола, от различни възрастови групи, с или без придружаващи заболявания. Травмите са причинени от изгаряне или механични агенти. Решенията за избор на реконструктивен метод за всеки отделен случай са били плод на обстойно клинично изследване, преценка на индивидуалния риск, обсъждане на алтернативите, както и съобразяване с възможностите на екипа. Представени и анализирани са резултатите от лечението.

 

ХИРУРГИЧНО ПОКРИВАНЕ НА ДЕФЕКТИ С НЕСВОБОДНИ ПЕРФОРАТИВНИ ЛАМБА В ОБЛАСТТА НА КОЛЯНОТО И ПЕТАТА. ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Е. Шарков, Р. Романски

                Дефектите в колянната и петната област изискват покриване с добре васкуларизирани тъкани, поради функционалната значимост на зоните. Предпочитаме за целта фасциокутанни ламба, по възможност по съседство с дефекта. Перфоративните несвободни ламба предоставят  много добра алтернатива за хирургично лечение, тъй като за разлика от мускулните имат лимитирана морбидност с оглед на факта, че не се жертва мускулна функция. Тези ламба се характеризират с надеждна васкуларизация и техническа сложност на дисекцията.  Комплексно поглeднато, перфоративните ламба се отличават с по-добра мобилност за разлика от рандомизираните и за разлика от аксиалните  полуостровни ламба не налагат допълнителни етапи за контуриране на областта. Представяме 2 клинични случая на перфоративни ламба, които приложихме за лечение на проблемни мекотъканни дефекти в предната колянна и петната области. 

 

CROSS-FINGER СУБКУТАННО ЛАМБО Е БЪРЗ И ЛЕСЕН МЕТОД ЗА ПОКРИВАНЕ НА ДОРЗАЛНИ ДЕФЕКТИ НА ПРЪСТИТЕ НА РЪКАТА. СЪОБЩЕНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Аргирова. Е. Арнаутска, Т. Димитрова

Клиника по изгаряния и пластична хирургия, УМБАЛСМ ''Н. И. Пирогов''

Въведение: Електрическите изгаряния са редки в детска възраст. Контактните нисковолтови изгаряния преобладават във възрастовата група до 7 години. Последните са ограничени по площ, но дълбоки, като тъканните и функционални увреди могат да причинят различна степен на инвалидизация. Локализацията на изгарянето е свързана с механизма, като най-често засегнатите области са ръцете и устата. Адекватното покриване на раните по дорзалната повърхност на пръстите на ръката често е основа за добрия функционален резултат. Cross-finger субкутанно ламбо е отлична възможност за покриване на рани по средните и дистални фаланги на пръстите. То е лесно за изпълнение и с добър функционален резултат.

Описание на клиничния случай: Дете на 6 години е получило контактно електрическо нисковолтово изгаряне в областта на двете ръце при игра с електрически уред. Локално – пръснати рани по пръстите на двете ръце от IIВ - III степен. Проведено е локално лечение с нанокристално сребро до изчистване на раните. Последните се покриват с пълнослоен кожен автотрансплантант. В областта на II пръст се установява отворена дистална интрафаленгеална става и се прилага cross-finger пластика. Следоперативно се установи добра мобилност на засегнатият пръст без дефицит в ставната функция.

Заключение: Cross-finger ламбо е лесен и бърз за изпълнение метод за покриване на дорзални дефекти по дългите пръсти и е нашия метод на избор в хирургичния план за лечение на тези дефекти.

 

Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS