EN | BG
I-ва годишна научна среща на БАПРЕХ 24.02.2018г., х-л Форум, гр. София

I-ва годишна научна среща на БАПРЕХ 24.02.2018г., х-л Форум, гр. София

 

Програма 

 

I Научно заседание

 

Тема: Възстановителна хирургия на гърдата

 

 09:00 – 09:30  Мезо-конци. Презентация на фирма “Глобъл Медикъл“. Ж. Белева

 

09:30 – 09:40 Отложени реконструкции на гърдата със свободни микросъдови ламба. Р. Романски

 

09:40 – 09:50  Реконструктивни операции на гърдата с употребата на двукомпонентно резорбируемо платно TIGR Matrix. Н. Георгиев и М. Генов                                         

 

09:50 – 10:00  Контралатерална профилактична мастектомия. Ж. Димитров, Р. Стоянов,  Е. Карастоянов, К. Тонев 

 

10:00 – 10:10  Презентация на доклад за конкурс на ICOLPAST. Клиника по ПВЕХ - Александровска

 

10:10 – 10:30  Подобряване на медицинските резултати при пациенти, подлагащи се на променящи външния вид процедури чрез иновативно обучение на медицинските специалисти – проект по европейска програма Erasmus +. Р. Хатър, Ю. Анастасов

 

10:30 – 11:00  Кафе пауза

 

II Заседание на БАПРЕХ

11:30 - 13:00

 

III Обяд

13:00 – 14:00

 

IV Фирмена презентация

 

14:00-15:30 Фирмена презентация на Актив Медикъл

Представяне и уъркшоп на продуктите Десободи, Десофейс и Целурирейз за липолиза и целулит. Д-р Грицалас Константинос, Атина, Гърция

 

 

Резюмета на доклади

 

ОТЛОЖЕНИ РЕКОНСТРУКЦИИ НА ГЪРДАТА СЪС СВОБОДНИ МИКРОСЪДОВИ ЛАМБА

Р. Романски

Възстановителните операции на женската гърда в отложен порядък след мастектомия са най-чести в клиничната практика у нас, като изпреварват със значителен аванс едномоментните и първично-отложените реконструкции. Изборът на реконструктивен метод при планирането на отложена реконструкция на гърдата зависи от редица фактори, сред които по-важните са: компетентността на хирурга, неговите предпочитания, както и тези на пациента,  локалния и общия статус на пациента. В настоящата презентация се разглеждат клинични случаи на пациентки с радикална мастектомия, при които възстановяването на гърдата е извършено в отложен порядък посредством свободни микросъдови ламба в това число FREE TRAM, DIEP и GAP – ламбо. Коментират се персонално предпочитаната хирургична техника, резултатите и усложненията от проведеното лечение. Обсъжда се мястото на свободния тъканен трансфер във възстановителната хирургия на женската гърда.

 

Контралатерална профилактична мастектомия

Ж. Димитров, Р.Стоянов,  Е. Карастоянов; К.Тонев

При жени с диагностициран РМЖ рискът от развитие на контралатерален карцином нараства с от 0,6 % и достига 1,3 % на година в случаите на фамилна обремененост и наследствени мутации. КПМ намалява този риск с 91–97 % без да го ликвидира напълно. В този аспект някои ретроспективни проучвания показват по-висока преживяемост на пациентите след КПМ; Cochrane Database мета-анализът обаче отхвърля тази връзка и я отдава на предубеденост.

На фона на тези противоречиви данни се установява, че през последното десетилетие има трайна тендеция за увеличаване на КПМ в Северна Америка и Западна Европа. Причина за този факт вероятно е  по-добрата информираност на пациентките, по-честите генетични изследвания, и подобрените хирургични (вкл. реконструктивни) техники.

Имайки предвид нарстването на дяла на консервативната и органосъхраняваща хирургия на женската гърда, може ли КПМ да се разглежда като риск-редуцираща операция и да бъде реална алтернатива на профилактичното клинично проследяване, образна диагностика и химиопревенцията или е поредната модна тенденция?

 

 

Подобряване на медицинските резултати при пациенти, подлагащи се на променящи външния вид процедури чрез иновативно обучение на медицински специалисти – проект по европейска програма Erasmus +

Хатър Р., Анастасов Ю.

 

Притесненията, свързани с външния вид - резултат от реални деформации или просто невъзможността да се припознаем с общоприетия стандарт  за красота, засягат както психическото, така и физическото здраве на пациентите и поставят медицинския персонал пред предизвикателството от една страна да разпознае проблема и от друга – да укаже нужната подкрепа. В тази връзка беше създаден проект по програмата Erasmus +, чиято цел е да анализира нуждите и проблемите както на пациентите, така и на здравните работници и въз основа на резултатите да създаде подходяща форма за  обучение на медицински специалисти, с цел подобряване на резултатите при пациентите, подлагащи се на пластични операции. В проекта участват специалисти от шест европейски държави: Норвегия, Швеция, Холандия, Италия, България и Румъния, които провеждат независимо един от друг стандартизираните етапи на проучването в съответната държава и резултатите се сравняват и анализират на регулярните срещи по проекта.

С настоящия доклад авторите целят да запознаят членовете на БАПРЕХ със структурата на проекта и установените до момента резултати и да поставят на дискусия въпроса за психосоциалните проблеми при кандидатите за пластично-възстановителни и естетични интервенции в България.

 

Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS