EN | BG
II-ра годишна научна среща на БАПРЕХ 14.04.2018г., х-л Марково, гр. Пловдив

II-ра годишна научна среща на БАПРЕХ 14.04.2018г., х-л Марково, гр. Пловдив

ПРОГРАМА

I Научно заседание

Тема: Лечение на рани и термични травми

09:00 – 09:45  Фирмена презентация и уоркшоп на Актив Медикъл. Представяне и уъркшоп на продуктите Десободи, Десофейс за липолиза и уреда Целуирейз против целулит"

Лектор: д-р Роберто Аморе, Пиза, Италия

09:4510:00  Редуциране на постоперативни белези. Фирмена презентация на Мед Груп Консулт

10:00 – 10:15  Проучване върху епидемиологията на изгарянията на лицето. К. Калинова, Г. Желев                                       

10:15– 10:30 Термична травма – диагностика, лечение, усложнения: 5-годишно ретроспективно проучване. В. Анастасова

10:30 – 11:00  Кафе пауза

11:00 – 11:15  Свободни фасциокутанни ламба за лечение на дефекти и цикатрикси от травми и изгаряния. Романски Р, Комитски С. Шарков Е.

11:15 – 11:30  Изгарянето като форма на насилие в детската възраст. М. Мартинов, М. Аргирова

11:30 - 11:45  Реконструктивно лечение на сакрален декубитален дефект чрез глутеални кожно-мускулни ламба. М. Мартинов, К. Денков, А. Викторова

11:45 - 12:00 Термична травма при болни със захарен диабет. Поведение и проблеми. Е. Кръстева, Е. Зънзов, В. Анастасова

12:00 - 12:15 Реконструкция на горен крайник. Ретроградно радиално ламбо за покриване на дефект в областта на гривнената става след електрокуцио – представяне на клиничен случай. Ж. Димитров, Н. Тютюнджиев, К. Тонев

12:15 - 12:30 Презентация на доклад за конкурс на ICOLPAST. Клиника по ПВЕХ - Александровска

12:30 - 13:00  Презентации на кандидати за редовни членове на БАПРЕХ

 13:00 – 14:00 Обяд

 

II Заседание на БАПРЕХ

14:00 – 16:00

 

 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИ

 

ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА НА ИЗГАРЯНИЯТА НА ЛИЦЕТО

К. Калинова, Г. Желев                                                                                                                                            

Клиника по изгаряния и пластична хирургия, УМБАЛ „Св.Георги“, Пловдив

Според различни литературни източници  изгарянията на лицето съставляват 1/4 до 1/3 от всички изгаряния и могат да бъдат причинени от огън, електричество, гореща пара или горещи материи, както и от химикали. За 10 годишен период (2005-2014г) в Клиниката по изгаряния и пластична хирургия на УМБАЛ „Св.Георги“, Пловдив са лекувани общо 4075 изгаряния, 967 засягат лицето, от тях 596 са дълбоки; 538 ангажират периорбиталната област, като 446 са дълбоки.  Представяме епидемиологичния им профил.

 

 

ТЕРМИЧНА ТРАВМА – ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, УСЛОЖНЕНИЯ: 5-ГОДИШНО РЕТРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ

В. Анастасова

Клиника по Изгаряне, пластично-възстановителна и естетична хирургия

 УМБАЛ“Св. Георги“ Пловдив, МУ Пловдив

 

Изгарянията като нозологична единица са лесни за диагноза, но трудни за лечение.

Цел на настоящото ретроспективно проучване е да анализираме данните от преминалите пациенти през Клиниката по Изгаряне, пластично-възстановителна и естетична хирургия в УМБАЛ“Св. Георги“ Пловдив за период от 5 години (2013-2017г.)

Материал и методи – регистрирани и обработени са данните на всички пациенти с изгаряне за съответния период, като са отразени демографските характеристики (пол, възраст), етологията, локализацията, площта и дълбочината на травмата, броя и вида на оперативните намеси. Включени са и настъпилите усложнения и предразполагащите фактори за тях.

Интерес представлява и динамиката в микробната флора през годините. 

Заключение – анализът на резултатите от преминалите пациенти ни дава възможност да подобрим качеството на лечение и да намалим предразполагащите фактори за настъпване на усложнения.

Ключови думи: изгаряне, измръзване, лечение, усложнения

 

 

СВОБОДНИ ФАСЦИОКУТАННИ ЛАМБА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕФЕКТИ И ЦИКАТРИКСИ ОТ ТРАВМИ И ИЗГАРЯНИЯ

Романски Р, Комитски С. Шарков Е.

Представяме опита на Клиниката по Пластично-възстановителна и естетична хирургия при УМБАЛ „Александровска“,  в лечението на  посттравматични дефекти и деформиращи цикатрикси от изгаряния посредством свободен микросъдов тъканен трансфер. В настоящата серия пациенти са използвани следните 3 фасциокутанни ламба: Скапуларно/Параскапуларно, Латерално брахиално и Радиално предмишнично (китайско) ламбо

Разглеждат се хирургичната анатомия и техниката и  индикациите, и се представят резултатите и усложненията от извършеното хирургично лечение.

 

ИЗГАРЯНЕТО КАТО ФОРМА НА НАСИЛИЕ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

М. Мартинов, М. Аргирова

Клиника по Изгаряне и Пластична Хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

 

Умишлено причинените изгаряния са сериозна форма на физическо насилие над деца. Характеризират се със специфични белези, удължен болничен престой, висока степен на инвалидизация и повишена смъртност спрямо случайно възникналите. Късно потърсената медицинска помощ, неясни или противоречиви анамнестични данни, характерна локализация, симетрия и еднаквост в дълбочината на термичните поражения трябва да насочат вниманието към умишлена генеза на травмата. Най-често извършителят е възрастен, ангажиран пряко с грижата за детето, но в част от случаите насилникът е дете. Целта на настоящия доклад е да се насочи вниманието на клинициста при идентифицирането на изгарянето, като форма на малтретиране при деца. Представен е систематизиран обзорен анализ на проблема, като се акцентира върху различията между насилствените и инцидентните изгаряния.

 

 

РЕКОНСТРУКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА САКРАЛЕН ДЕКУБИТАЛЕН ДЕФЕКТ ЧРЕЗ ГЛУТЕАЛНИ КОЖНО-МУСКУЛНИ ЛАМБА

М. Мартинов, К. Денков, А. Викторова

Клиника по Изгаряне и Пластична Хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Въпреки множеството налични критерии и препоръки за превенция и консервативно лечение на декубиталните рани, такива липсват по отношение на хирургичната реконструкция. Представяме клиничен случай на оперативно лекуван сакрален декубитален дефект от IV степен при мъж на 45-годишна възраст, възникнал в периода на лечение на широкоплощно пламъково изгаряне. Предоперативно е приложена VAC-терапия. Реконстукцията е осъществена чрез двустранна V-Y-пластика с глутеални миокутанни ламба, като е запазена функцията на m. gluteus maximus. Отчитаме добър функционален и естетичен резултат, без съпътстващи усложнения.

 

ТЕРМИЧНА ТРАВМА ПРИ БОЛНИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ. ПОВЕДЕНИЕ И ПРОБЛЕМИ

 Е. Кръстева, Е. Зънзов, В. Анастасова

Клиника по пластично- възстановителна и естетична хирургия,

УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив

Медицински университет – гр. Пловдив

 

На фона на застаряващото и намаляващото население в страната, честотата на захарния диабет прогресивно нараства. Заболяването протича с характерни усложнения като периферна полиневропатия,  микроангиопатия и забавено заздравяване на мекотъканните увреди. Тези усложнения следва да се съобразят при лечението на диабетно болни с термична травма с различен етиологичен фактор. При тези пациенти се наблюдава също повишена честота на инфекции, частично или пълно лизиране на кожните присадки, пролонгирано лечение на пораженията и удължен болничен престой.

Целта на нашето изследване бе да оценим специфичните характеристики на изгарянията при пациентите с диабет, за да подобрим крайния резултат от лечението.

Проучени бяха механизма на възникване на увредите при пациентите с усложнен и неусложнен захарен диабет, закъснението от настъпването на травмата до прилагането на специализирано лечение, честотата на хирургическите интервенции, честотата на усложненията и най-вече наличието на инфекция и ампутации.

Изследването включва 26 диабетно болни пациенти (диабет тип 1 и тип 2) лекувани за термична травма през периода от 2014г до 2017г. При изследваните пациенти пораженията бяха разположени само в областта на подбедрицата и ходилото, с различна площ и дълбочина на засягане на подлежащите структури.

Проведе се дирижирана спонтанна епителизация същета или не с последващи пластични операции (свободна и несвободна кожна пластика).

При 25 пациенти се постигна пълно възстановяване на  дефекта, при 5 пациента възникнаха усложнения, включително и ампутации.

Термичните травми при пациенти със захарен диабет притежават особености в механизма на възникване и характера на протичане, което изисква специализиран подход на лечение.

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК. РЕТРОГРАДНО РАДИАЛНО ЛАМБО ЗА ПОКРИВАНЕ НА ДЕФЕКТ В ОБЛАСТТА НА ГРИВНЕНАТА СТАВА СЛЕД ЕЛЕКТРОКУЦИО – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Ж. Димитров, Н. Тютюнджиев, К. Тонев

УМБАЛ Медика, гр. Русе

Горният крайник и в частност дланта и китката е високо специализиран орган. При възстановяване на тъканни дефекти  в тази област е много важно да запазим максимално неговата фунция.  В зависимост от степента и давността на увредата и вида на засегнатите структури ние разполагаме с различни възможности за реконструкция: рандомизирани кожни ламба, аксиални композитни ламба, микросъдов трансфер на тъкани, свободна кожна пластика в нефункционални зони на мишницата и предмишницата. Изборът на метод и тактика на лечебно поведение  се определя от вида на дефекта, засегнатите структури, давността на увредата, наличие на ранева инфекция и не на последно място от техническите възможности и знанията и опит на екипа.  Представяме клиничен случай на възстановяване на мекотъканен дефект по воларната повърхност на китката след електрокуцио. След  демаркация на некротичните тъкани и саниране  на вторичната инфекция се оформи кожен дефект по дорзалната и воларна повърхност на китката, без засягане на подлежащите структури /флексорни сухожилия, нерви и артериални съдове/. Дефектът в областта на карпалния канал беше възстановен с ретроградно фасциокутанно ламбо базирано на а. радиалис. Запазена беше подвижността на флексорните сухожилия и след проведени физиотерапевтични и рехабилитационни процедури функцията на крайника бе задоволително възстановена.

 

Reconstruction of the Upper Extremity. Reverse Radial Flap for Covering Defects in the Wrist Area after Electrical Burn – Case Report

 

Zhivko Dimitrov, Nasko Tyutyundzhiev, Kaloyan Tonev

University Hospital Medica, Ruse

The upper extremity and especially the hand and wrist are a highly specialized organ. When reconstructing tissue defects in this area, it is of great importance to maximally preserve their function. Depending on the severity and period of the defect and the injured structures there are different reconstruction options: random pattern flaps, axial composite flaps, microvascular tissue transfer, skin grafting in less functional areas of the arm and forearm. Choosing a method and planning the treatment are based on the type of defect and structures involved, time since trauma, wound infection, and technical skills and experience of the surgical team. We present a case report of reconstruction of a soft tissue defect on volar surface of the wrist after electrical trauma. After demarcation of necrotic tissues and handling secondary infection, a skin defect was formed on the volar and dorsal side of the wrist without involving underlying structures (flexor tendons, nerves, arteries). The defect in the area of the carpal canal was reconstructed with reverse fasciocutaneous flap based on a. radialis. The movement of the flexor tendons was kept and after rehabilitation the function of the hand was recovered.

 

Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS